Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Shizon
Praktijk Shizon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59510277 en is gevestigd aan Oer de Barten 13A, 9003 MZ te Warten.
De praktijk is van Trudy van Zon, zij is shiatsu-en massagetherapeut.

 Algemeen
- de therapeut houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
- de cliŽnt komt vrijwillig bij de therapeut voor een behandeling.

Behandelingen
De therapeut zal de cliŽnt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de behandeling, en de te verwachten effecten.
Tijdens de eerste behandeling zal de cliŽnt informatie geven over:
- zijn/haar hulpvraag
- huidige gezondheid en medisch verleden
- het op dit moment onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke klacht/aandoening
- de gebruikte medicatie
- gedurende de behandelperiode zal de cliŽnt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie
- met de cliŽnt wordt een behandelovereenkomst opgesteld, welke door zowel de cliŽnt, als de therapeut wordt ondertekend. Onderdeel van deze behandelovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Beide staan op de website van Praktijk Shizon
- indien de cliŽnt onder behandeling is van een arts, specialist of therapeut, dan is cliŽnt zelf verantwoordelijk om met hem/haar af te stemmen of de gewenste behandeling past in het reguliere behandelplan
- de behandeling in de praktijk is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliŽnt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliŽnt zich aan de    voorgeschreven medicatie en richtlijnen
- bij ziekte van de therapeut vindt er geen vervanging plaats. De afspraak vervalt dan en er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt door de therapeut. In geval van langdurige ziekte is er een waarnemingsregeling.

Betalingen
- de cliŽnt gaat akkoord met het actuele tarief voor de behandeling, zoals vermeld op de website van Praktijk Shizon
- de factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald per bank, de cliŽnt ontvangt de factuur via de mail
- annulering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak kunnen de volledige kosten van het consult in rekening worden gebracht
- een behandeling kan in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De therapie valt onder de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis van de cliŽnt.
De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het informeren naar de mogelijkheden tot vergoeding bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
- de cliŽnt gaat akkoord om voor eigen rekening en risico te worden behandeld
- de therapeut is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliŽnt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik
- de therapeut is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliŽnt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade
- de therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
- de therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de beroepsvereniging NVST.

Klachten
- als de cliŽnt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut op te nemen. Dit kan mondeling of schriftelijk.
- komt de cliŽnt er samen met de therapeut niet uit dan kan de cliŽnt contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De gegevens van de klachtenfunctionaris kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst. Door het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat de cliŽnt akkoord met deze algemene voorwaarden.